زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجههاشو سیر کنه,
 
گوشت بدن خودشو میکند و میداد به جوجههاش میخوردند.
 
زمستان تمام شد و کلاغ مرد!
 
اما بچههاش نجات پیدا کردند و گفتند:
 
آخی، خوب شد مرد, راحت شدیم از این غذای تکراری!
 
این است واقعیت تلخ روزگار ما ...
/ 1 نظر / 4 بازدید
دل آرا

واقعا که خیلی ناراحت کننده است:(